Bibliotheek

Neem hier een kijkje in Rooses' bibliotheekcollectie.

Eigen bibliotheekcollectie

Het hoeft niet te verbazen dat Rooses naast een archief ook een gigantische bibliotheek naliet. Alleen al met zijn eigen publicaties kon hij ettelijke boekenkasten vullen. In Onze Kunst (1902) schreef Rooses over zijn liefde voor het boek:

“Boeken zijn de beste vrienden der menschen, zegt men, en terecht; het is dus plicht voor menschen ook goede vrienden van de boeken te zijn. [...] Men kan ze ook onthalen met voorkomenheid, zooals men doet voor hooggeachte vrienden, ze toelaten in zijn huis- en studiekamer, hun daar de beste plaats toekennen, hun minzaam toeknikken wanneer men ze daar ontmoet, met voldoening het oog en de hand laten gaan langs hunne stevige glansend sierlijke ruggen, zich verhoovaardigen in hun bezit, ze verzorgen als een dierbaar pand, overtuigd zijn dat niets te goed, niets te schoon is voor hen en handelen naar die overtuiging. Wie die gevoelens kweekt in zijn hart is een boekenvriend [...].”

Emmanuel De Bom merkte op:

“Over Rooses als bibliofiel zou ook veel te zeggen zijn. Een mooier geslaagd congres dan de zgn. Boekwezendag, in Augustus 1890 te Antwerpen, waar hij de spil en de ziel van was, herinner ik me niet ooit beleefd te hebben. Naast hem schitterden daar o.a. mannen als Ch. Ruelens en den Leidschen bibliothecaris W.N.Du Rieu. Rooses was ook de oprichter van de Maatschappij der Antwerpsche bibliofielen, en misschien de eenige die er onafgebroken zijn werk van gemaakt heeft.”*

Na het overlijden van Rooses’ weduwe werd de boekencollectie op 21-23 februari 1944 geveild bij zaal De Tavernier. Van de veilingcatalogus, waarvan er zich een exemplaar in de documentenmappen van Rooses in het Letterenhuis bevindt, biedt een opsomming van álle te koop aangeboden stukken. Een deel van de boeken, voornamelijk kunstboeken, werden opgekocht door boekhandelaar Paul van der Perre (Brussel).

Publicaties geschreven door Rooses

Tijdens het Roosesproject werd de bibliografie zoals gepubliceerd door Emmanuel De Bom in 1915 in het tijdschrift 'Het boek', ingescand met OCR, waardoor deze nu volledig doorzoekbaar is. Hier en daar werden aanvullingen gedaan, maar deze maken de totale lijst nog niet volledig. Desalniettemin is de omvang ontzaglijk. Zoals Leon Voet schreef:

“Aan de lopende band verschenen de artikels en studies [...].”**

Ook Marc Somers beaamt dit:

“De verwezenlijking van zulk programma is uitsluitend mogelijk geweest door een onafgebroken leven van studie.”***

Je kan de bibliografie hier raadplegen.

Publicaties geschreven over Rooses

Ook van de secundaire literatuur, publicaties die specifiek over Rooses handelen (dus niet enkel een vermelding), werd in het kader van het project een zo volledig mogelijke lijst opgesteld. Deze kan je hier raadplegen. Het tweede en derde tabblad geven bijkomend een onvolledig overzicht van enkele recensies en replieken en van andere bronnen waar Rooses in vermeld wordt.

 

* ‘Max Rooses: in memoriam (10 Februari 1839-15 Juli 1914)’ in: Het boek, 4, 1915, p. 192.
** ‘Max Rooses’, in: De autotoerist, 17:24, 1964, p. 1158.
*** 'De Plantijnstudies van Max Rooses’, in: De Gulden Passer, jg. 66-67, 1988-1989, p. 53.