Leeszaalreglement

De bibliotheekcollectie, de kunstenaarsdocumentatie en archieven van kunsthistorici kunt u raadplegen in de leeszaal. Lees voor uw bezoek na wat u van de dienstverlening kunt verwachten, en aan welke voorwaarden u zich als lezer moet houden.

Het volledige leeszaalreglement kunt u hier nalezen. Hieronder volgt een samenvatting.

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Iedereen is welkom in het Rubenianum.
 • De A-kaart is de verplichte lezerskaart.
 • U bergt uw jas, (laptop)tas of (rug)zak en dergelijke op in een locker aan het onthaal.

 

Openingstijden

 • De leeszaal is elke weekdag geopend van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. 
 • Tussen 12 en 13 uur en vanaf 16 uur kunnen geen documentaanvragen meer worden ingewilligd.
 • Het Rubenianum is gesloten tijdens wettelijke feestdagen, en daar op aansluitende brugdagen. Deze en andere afwijkingen van de openingsuren worden steeds aangekondigd op de website.
 • De directeur of de plaatsvervanger kan binnen de openingsuren van de leeszaal de leeszaaldienst beperken overeenkomstig de mogelijkheden van de dienst. 
 • Bij brandalarm, of bij evacuatie om een andere reden, verlaat u het gebouw zonder aarzelen. Volg daarbij de instructies van de medewerkers van het Rubenianum.

 

Raadplegen van de collecties

 • Per titel of kunstwerkmap doet u een elektronische documentaanvraag. Specifieer bij het opvragen van documentatie ook steeds het thema dat u onderzoekt. Bij tijdschriften en reeksen geeft u het volume en het nummer op. 
 • Voor sommige collectiestukken en bijzondere collecties kunnen speciale voorwaarden gelden. Meer informatie ter plekke in de leeszaal.
 • U draagt zorg voor aan u toevertrouwde werken en materialen. Bij ontvangst kijkt u de staat ervan na en laat u eventuele beschadigingen vaststellen door de leeszaalmedewerker. Wie een werk beschadigt, moet de schade vergoeden volgens de vervangingswaarde van het item, en kan toegang tot de leeszaal worden ontzegd.    
 • U mag de volgorde van de documenten in de documentatiemappen niet wijzigen.
 • U mag geen aantekeningen maken op de werken, documenten en mappen, ook niet met potlood. 
 • Omdat alle materialen ter beschikking moeten blijven van interne en externe gebruikers, is het uitlenen van materialen niet mogelijk. Op vraag houdt de leeszaalmedewerker bepaalde titels maximaal vier werkdagen in bewaring in de leeszaal. 
 • Als blijkt dat een item uit de collectie (tijdelijk) onvindbaar is, zoekt het leeszaalpersoneel samen met u in de mate van het mogelijke naar een alternatief. 
 • U levert elk gebruikt item uit de collectie na raadpleging terug af aan de leeszaalbalie.

 

Studiesfeer

 • U respecteert de studieatmosfeer van de leeszaal.
 • Eten, drinken, overleg plegen en telefoneren doet u buiten de leeszaal. U zet het volume van uw laptop, tablet, gsm, fototoestel op mute. 
 • Het leeszaalpersoneel staat tot uw beschikking voor vragen, advies en hulp. U kunt zich tot hen richten voor uitleg over apparatuur, de dienstverlening of inhoudelijke uitleg over e-bronnen en naslagwerken. 
 • Laat uw persoonlijke bezittingen nooit onbeheerd in de leeszaal liggen. Het Rubenianum is niet verantwoordelijk voor diefstal.
 • U houdt het meubilair en de ruimtes schoon. In het volledige gebouw geldt een rookverbod. Dieren zijn niet toegelaten.
 • U mag de computers in de leeszaal gebruiken voor opzoekingen in de catalogus, databanken en inventarissen. Deze infrastructuur mag enkel gebruikt worden voor bezigheden met betrekking tot studie en onderzoek. U kunt met uw eigen apparaten gebruik maken van het gratis wifi-netwerk. 

 

Reproducties en hergebruik

 • Kopieën of afdrukken worden enkel door leeszaalpersoneel gemaakt. U bent een vergoeding verschuldigd volgens de geldende tarieven van het reproductiereglement van de stad Antwerpen.
 • U kunt zelf met de bookscanner of met uw eigen toestel (flits, noch statief) gratis foto’s maken van items uit de collectie voor privégebruik.
 • Items uit de collectie die onder het auteursrecht vallen, mogen nooit in hun geheel gereproduceerd worden.
 • Als u een reproductie wilt gebruiken in een gedrukte en/of elektronische publicatie, dient u zelf contact op te nemen met de rechthebbenden.
 • U houdt zich steeds aan de Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (30 juni 1994) en de Wet houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (22 mei 2005).
 • De uit archieven en documentatie verkregen gegevens mogen slechts voor eigen studie en onderzoekaangewend worden. U mag niets publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor de belangen van betrokken personen en/of andere nog in leven zijnde personen kunnen worden geschaad. (Private) gegevens waarvoor geen toestemming tot publicatie is verkregen, mag u niet aan derden meedelen.

 

Persoonlijke gegevens en privacy

 • Uw persoonlijke gegevens worden door het Rubenianum in een lezersbestand opgeslagen en gebruikt voor communicatie over de collecties en uw raadpleging. Ze worden bewaard volgens de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (8 december 1992) en de Wet betreffende de elektronische communicatie (13 juni 2005). 
 • U kunt uw persoonlijke gegevens raadplegen via de online bibliotheekcatalogus, wanneer u inlogt met uw lezersgegevens.
 • U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens in het bibliotheeksysteem. U kunt vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet van toepassing zouden zijn. U kunt uw persoonsgegevens laten wissen in het bibliotheeksysteem als u niet langer lid wilt zijn. Een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag en een bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) volstaat. 

 

Contactadres

 • Het Rubenianum doet er alles aan om uw kunsthistorisch onderzoek te faciliteren. Hebt u toch een probleem ervaren in de leeszaal? Meld uw bezorgdheid, vraag of klacht aan rubenianum@antwerpen.be