Reynaertschilderingen

Bekijk de reeks schilderingen die het salon omhullen

In hetzelfde eerste salon hangt ook een 19de-eeuwse reeks muurschilderingen met het dierenepos Reinaert de vos als onderwerp. Over deze reeks verscheen in 2012 een uitgebreid artikel van de hand van Rik van Daele.* De reeks werd vermoedelijk geschilderd door Constant Montald (één van de werken werd door hem gesigneerd) en is waarschijnlijk te dateren 1891-1892.

In verschillende artikels wordt op een duidelijk verband met Rooses’ ideologie en zijn rol in de Vlaamse Beweging gewezen. Declercq citeert Rooses:

“Wij bewonderen in den dichter den man die in de 13de eeuw ten velde trok tegen den moedwil van de grooten der aarde, en die de gebreken der kerk met spottende vinger aanwees, wij erkennen in hem eenen zoon van het wijze Vlaanderen, een voorvader van hen, die voor de ontvoogding van den Vlaamschen stam streden, een die de baan afbakende, waar de volgende eeuwen zouden op voort wandelen tot het bereiken van hun doel: den algemeenen vooruitgang, de verbetering van het menselijk geslacht door de ontwikkeling van het verstand en van de rede.”**

Van Daele stelt bovendien:

“Als Rooses jaren later in Antwerpen zijn eigen rol als cultureel ambassadeur en boegbeeld heeft opgenomen en zijn eigen woning inricht, is de keuze voor de Reynaert een knipoog naar Jan Frans Willems, maar ook een soort identificatie met de grote voorganger.”***

Marc Somers concludeert:

“Typisch Vlaams bij hem was de nadruk op het nationale element in kunst en letteren, wat de voedingsbodem vormde van zijn flamingantisch engagement, dat hem rond de eeuwwisseling tot een algemeen erkend leiderschap van de cultuurflaminganten bracht.”

“Maar noch de literaire criticus, noch de conservator, noch de flamingant kunnen gescheiden worden: door alledrie liep zijn bezorgheid om, als progressief liberaal, de Vlaamse zaak te dienen.”****

Archiefstukken over deze Vlaamse zaak zijn terug te vinden in het Roosesarchief in het Letterenhuis onder de rubriek 'Politiek & Vlaamse beweging'. Stukken met betrekking tot het Willemsfonds zijn terug te vinden onder bij de 'Sociaal-maatschappelijke sector'.

Hotel Max Rooses - salon 1 (Reynaertschilderingen - detail 6)

* 'Zes Reynaertschilderingen in het huis van Max Rooses', in: Tiecelijn, jaarboek 5, jg. 25, p. 110-153.
** ‘Max Rooses als inspirator van de Neo-Vlaamse Renaissance’, in: Bulletin Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis nr. 2,1990, p. 40.
*** zie *, p. 150.
**** ‘De Plantijnstudies van Max Rooses', in: De Gulden Passer, jg. 66-67, 1988-1989, p. 53 & Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, vol. 3, 1998, p. 2661.